Algemene voorwaarden

 

Artikel 1:              Offertes en Betaling

1.1          Bij goedkeuring van de offerte verplicht de opdrachtgever zich tot betaling.

1.2          Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.

1.3          Bureau Twee is gerechtigd na overeenkomst van offerte een factuur te sturen van 50% van de totale som.

1.4          Bij niet tijdige betaling is Bureau Twee gerechtigd de reeds overeengekomen diensten te annuleren.

1.5          Een samengestelde prijsopgave verplicht Bureau Twee niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

 

 

Artikel 2:              Annulering

2.1          Bij annulering door de opdrachtgever is de opdrachtgever verplicht de materiaalkosten en 50% van de kosten voor de geleverde diensten te betalen.

2.2          Bureau Twee is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de opdrachtgever de               verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt.

 

 

Artikel 3:              Intellectueel eigendom:

Alle geleverde diensten en daarbij gebruikte materialen en concepten die door Bureau Twee zijn ontwikkeld en ingezet zullen intellectueel eigendom blijven van Bureau Twee. De opdrachtgever is niet gerechtigd de diensten, materialen of concepten te gebruiken, openbaar te maken of te verveelvoudigen, zonder schriftelijke toestemming van Bureau Twee.